leiterin

 

 

 

مدرسه فردوسى 

با مهاجرت شماری از ایرانیان به خارج از کشور و پس از سر راه برداشتن دشواریهای نه چندان ساده از این مهاجرت، چالش بزرگتر، ان هم حفظ نگهداری ارزشهای فرهنگی و ملی ایران باستان بود

٢٦ سال قبل گروهی از ایرانیان فرهنگ دوست شهر مونیخ با بنیانگذاری دبستان فردوسی کوشیدند تا یادمان نیاکان و فرهنگ مان دستخوش فراموشی نگردد و فرزندانمان بتوانند بیرون از ایران زمین با این زبان بگویند، بنویسند، بخوانند، بشنوند، بیندیشند

از طرف مدیریت و اولیای محترم دبستان فردوسی از آموزگاران با تجربه در این دبستان که بدون چشم داشت مالی با اندیشه فداکاری برای بچه های ایران تلاش و کوشش می کنند سپاسگزاریم و برای آنان پیروزی و کامیابی در این راه را آرزومندیم

مدير دبستان شيريندخت نراقى