اطلا عيه

 

هموطنان و هم زبانان گرامى دبستان فردوسى با سابقه بيش إز ٣٠ سال جهت آموزش زبان فارسى به كودكان شما توسط اموزگاران كار ازموده به فعاليت خود ادامه مى دهد.

تاريخ نامنويسى ١٥ سپتامبر إز ساعت ١٠/٣٠ تا ١٣ بعد إز ظهر خواهد بود . پيشاپيش إز همكارى و پشتيبانى شما سپاسگزار و خوشحاليم . لطفا براى كسب اطلاعات بيشتر

با شماره تلفن 01783797535 تماس بگيريد